GMH advies over sponsoring van ‘serious game’ en betaling in percentage

In advies A20.05 is sprake van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van virtuele bijeenkomsten (serious games). De vraag was of leveranciers dit zouden mogen sponsoren en of zorgprofessionals die aan de ontwikkeling bijdragen (en door het samenwerkingsverband worden betaald voor deze diensten) betaald mogen krijgen in de vorm van een percentage van de winst.
De Codecommissie bevestigt dat sponsoring van een virtuele bijeenkomst getoetst moet worden aan de regels voor gastvrijheid, waarbij in dit geval sprake is van een bijeenkomst die door een onafhankelijke derde wordt georganiseerd. Artikel 9 is van toepassing. De Codecommissie herhaalt het uitgangspunt uit A20.04: het is onaannemelijk dat bij een virtuele bijeenkomst niet aan de eisen van programma en locatie wordt voldaan. Van reis- en verblijfkosten is ook geen sprake, zodat de enige kosten die met de financiële sponsorbijdrage worden betaald betrekking hebben op de organisatie (in dit geval: de ontwikkeling van de serious games). Organisatiekosten tellen niet mee voor de maximumbedragen (artikel 9 lid 3 sub c GMH). Wel benadrukt de Codecommissie de noodzaak van een solide begroting vooraf en gedetailleerde verantwoording achteraf; een eventueel surplus zal moeten worden terugbetaald aan de sponsoren.

Ten aanzien van de vergoeding aan de zorgprofessionals die diensten verlenen in het kader van de ontwikkeling van de gesponsorde virtuele meeting geldt dat daarvoor mag worden betaald. Maar omdat dat gebeurt met de financiële bijdrage van leveranciers zijn de artikelen 13/14 GMH van toepassing. Het uitgangspunt is dat de vergoeding voor de diensten moet redelijk zijn, uitgaande van de in de toelichting bij artikel 13 genoemde maximumuurtarieven. De betaling voor deze diensten in de vorm van een percentage van de winst is niet toegestaan omdat dat kan leiden tot een vergoeding die hoger is dan in de GMH is toegestaan.

Klik hier voor het advies.
Gepubliceerd op:  12 november 2020 284 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over bepaalde diensten die in omvang vooraf niet precies zijn in te schatten. Transparantie in en verantwoording over het aantal in rekening gebrachte uren is cruciaal. Daarbij heeft de zorgprofessional een belangrijke verantwoordelijkheid.

12 november 2020187 x bekeken

GMH trainingen 2021

De laatste training van de GMH over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen vindt plaats op 25 november a.s. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. In 2021 worden ook weer regelmatig trainingen aangeboden; de data zijn inmiddels bekend. U kunt zich nu vast aanmelden.

12 november 202039 x bekeken