Inkoopproces specialistische zorg constructief maar traag

De zorginkoop in de medisch-specialistische zorg biedt meer ruimte voor inhoudelijke, lange termijnafspraken dan voorheen. Het proces wordt om die reden als 'constructiever' ervaren. Wel vinden de zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat het nog erg lang duurt voordat contracten daadwerkelijk getekend kunnen worden. Dit blijkt uit een peiling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars over het verloop van de zorginkoop voor 2018 in de medisch-specialistische zorg.
Uit de peiling komt naar voren dat de inkoopgesprekken volgens zorgaanbieders en zorgverzekeraars constructiever verlopen dan in voorgaande jaren. De partijen delen de intentie om sneller en soepeler te contracteren, constateert de NZa. Er is wederzijds respect en er wordt met elkaar meegedacht. Ook zien zorgaanbieders en zorgverzekeraars het als een positieve ontwikkeling dat in de inkoopgesprekken steeds meer aandacht is voor meerjarenafspraken. Verder draagt de 'rust in de regelgeving' volgens beide partijen bij aan het soepeler en sneller verlopen van het contracteerproces.

Aanbieders en verzekeraars zijn positief over de zorginkoop in de medisch-specialistische zorg, maar zien ook mogelijkheden om het proces beter te laten verlopen. Zo vinden ze dat er sneller gereageerd moet worden op elkaars voorstellen. Ook zien zij verbetermogelijkheden wat betreft het aanbod van informatie over de kwaliteit, prijzen en doelmatigheid van de zorg. Verder kunnen de overeenkomsten eenvoudiger, zijn duidelijke procesafspraken tijdens de onderhandelingen nodig en moeten zorginkopers voldoende mandaat krijgen. Ook hameren zorgaanbieders en zorgverzekeraars op aansturing op meerjarenafspraken.
 
De ontwikkeling richting meer meerjarencontracten in de medisch-specialistische zorg sluit aan op het pleidooi dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vorig jaar hield in haar advies 'Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop'. Zorginkopers en zorgaanbieders moeten samen optrekken in het streven naar passende zorg, aldus de Raad, en daar hoort jaarlijks onderhandelen tussen over prijzen en volumes hoort niet bij. Meerjarenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten volgens de RVS de norm worden.

Om dit te stimuleren deed de RVS destijds enkele concrete aanbevelingen. Zo pleitte de Raad ervoor om alle klinische acute zorg door één zorgverzekeraar als regiovertegenwoordiger te laten inkopen. Ook zouden de initiatieven voor de invoering van persoonsvolgende bekostiging op grotere schaal ingezet moeten worden. Het organiseren van zorg op basis van wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen zal leiden tot een fundamentele beheersing van de kosten, zo voorspelt de RVS, zeker op langere termijn.

 

Gepubliceerd op:  20 april 2018 429 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorginkoop verdringt wensen van patiënten

Het huidige model van zorginkoop laat onvoldoende ruimte voor kwaliteit en leidt tot hoge administratieve lasten. Om die reden bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener die hun situatie goed kent, kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie die zorg het beste kan geven.

5 oktober 2017589 x bekeken

Financiële kengetallen zorginstellingen 2016

Het ministerie van VWS heeft behoefte aan vergelijkingscijfers van de gehele zorgsector en deelsectoren, waarmee via een zogenaamde benchmark inzicht kan worden gegeven in de relatieve prestaties. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt deze al jaren, en heeft dat ook in 2016 weer gedaan, op basis van de jaarrekeningen van zorginstellingen over 2016.

4 april 2018236 x bekeken

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer

VWS heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

23 februari 2018577 x bekeken