NVZ Brancherapport

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geeft jaarlijks een overzicht uit van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Voor het opstellen van het Brancherapport algemene ziekenhuizen 2018 wordt gebruikt gemaakt van onder meer de volgende bronnen: de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), het CBS, de OECD, Vernet, jaarrekeningen van ziekenhuizen en BDO.
 De thema’s in het branche rapport 2018 zijn: ‘ziekenhuisprofessionals maken de toekomst’, zorg in perspectief, werken in ziekenhuizen, geleverde zorg in ziekenhuizen en financiën. Het rapport bevat veel interessante data en internationale vergelijkingen.
 
Over de in 2017 geleverde zorg valt onder meer het volgende te lezen:
 • het aantal patiënten dat een algemeen ziekenhuis bezocht met 0,3% naar 8,28 miljoen. Dit is lager dan de verwachte stijging van het aantal patiënten door demografische ontwikkelingen waaronder bevolkingsgroei (+0,6%) en vergrijzing.
 • het aantal opgenomen patiënten daalde, het aantal poliklinisch behandelde patiënten steeg.
 • het aantal patiënten ouder dan 55 jaar groeide sterker dan gemiddeld en deze patiëntengroep zal naar verwachting blijven groeien. De complexiteit van de zorgvraag was bij deze groep patiënten
 • gemiddeld hoger.
 • hart- en vaatziekten vormden in 2015, 2016 en 2017 de diagnosegroep met het hoogste aantal opnamen: circa 287.000 opnamen in 2017.
 • in 2017 vonden de meeste ingrepen in het ziekenhuis plaats aan de huid en aan gebit en mond. Ingrepen aan botspierstelsel en oog staan op respectievelijk de derde en vierde plek.
 • de meeste ziekenhuisopnamen in 2017 waren acuut. Het aantal acute opnamen lag in 2017 op een vergelijkbaar niveau als in 2014.
 
In de financiële paragraaf valt onder meer het volgende op:
 • algemene ziekenhuizen behandelden in 2017 een groter aantal patiënten met gemiddeld een hogere complexiteit.
 • de totale omzet van de algemene ziekenhuizen bedroeg in 2017 € 17,7 miljard; een toename van 1,0% (inclusief prijsstijgingen en kosten voor dure geneesmiddelen).
 • het prijsindexcijfer voor lonen- en prijzen was 2,05% voor 2017. Het prijsindexcijfer geeft een indicatie van prijsstijgingen van materialen en stijgende loonkosten.
 • dit betekent een reële afname van de omzet in 2017, ondanks de stijging van het aantal patiënten en de toename van de gemiddelde zorgzwaarte. De ziekenhuizen hebben zich hiermee gehouden aan de financiële afspraken van het hoofdlijnenakkoord.
 • het resultaat (als percentage van de omzet) bleef in 2017 met 1,2% gelijk aan het niveau van 2016 en was beduidend lager dan in de periode 2010-2014 (1,8-1,9%).
 • de rentabiliteit bleef in 2017 met 3,4% gelijk aan het niveau in 2016. De solvabiliteit nam in 2017 toe naar 25,7%. Solvabiliteit is nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en om toekomstige investeringen te kunnen financieren.
 • het investeringsniveau van de ziekenhuizen is verder gedaald; investeringen in materiële vaste activa door algemene ziekenhuizen bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en betekent bijna een halvering ten opzichte van het bedrag in 2010.
Voor de integrale tekst van het rapport: klik hier.

 

Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 278 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa verwacht geen nieuwe ziekenhuisfaillissementen maar wel verdere consolidatie

Naar aanleiding van de faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en IJsselmeerziekenhuizen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de minister Bruno Bruins laten weten niet te verwachten dat er op korte termijn nog meer Nederlandse ziekenhuizen failliet zullen gaan. De NZa baseert zich op recent onderzoek van accountantskantoor BDO, een eigen financiële analyse en gesprekken met zorgverzekeraars.

8 februari 2019226 x bekeken

NZa Monitor Zorgverzekeringen verschenen

De NZa brengt jaarlijks een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en aandachtspunten bij zorgverzekeraars.

20 november 2018202 x bekeken

NZa: Zet gezondheidswinst centraal in bekostiging medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg te gaan belonen op basis van de gezondheidswinst voor de patiënt. Contracteren op waarde moet de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. Dit is nodig om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. Dat staat in het Advies bekostiging medisch-specialistische zorg ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’ aan minister Bruins voor Medische Zorg.

17 oktober 2018284 x bekeken