10 januari 2023

Onderzoek naar leeftijdsverlaging bevolkingsonderzoek darmkanker

Het reguliere bevolkingsonderzoek naar darmkanker start bij 55 jaar. De Gezondheidsraad adviseert een proef te doen met eenmalige screening van mensen rond de 50 jaar.

Vanaf 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker stapsgewijs ingevoerd en sinds 2019 krijgen alle mensen van 55-75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging om deel te nemen. In 2021 deden ruim 1,6 miljoen mensen mee aan het onderzoek en werd bij 2.700 deelnemers darmkanker ontdekt en bij bijna 17.000 mensen een voorstadium daarvan.

Het nut van screening ―voorkómen van darmkanker en sterfte daaraan― lijkt op te wegen tegen de risico’s zoals belastend kijkonderzoek waarbij niets gevonden wordt of gemiste darmtumoren. Het bevolkingsonderzoek loopt nog te kort voor harde wetenschappelijke onderbouwing, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het leidt tot minder sterfte aan darmkanker.

Om het bevolkingsonderzoek verder te optimaliseren wordt een proef gedaan met eenmalige screening van mensen rond de 50 jaar. Hiermee kan worden onderzocht of leeftijdsverlaging gezondheidswinst oplevert en of het nut hiervan opweegt tegen de risico’s. Op basis van de uitkomsten kan worden besloten de leeftijdsgrens aan te passen.

Klik hier voor meer informatie