Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

NIPT kan ook kanker ontdekken

Met behulp van de non-invasieve prenatale screeningstest (NIPT) kunnen presymptomatische tumoren bij de zwangere vrouw ontdekt worden. Door niet alleen naar de trisomieën 21, 18 en 13 te kijken, maar ook uitgebreider DNA-onderzoek te doen in het NIPT-materiaal werden onontdekte maligniteiten gevonden. NIPT is mogelijk een nauwkeurige manier om maligniteiten bij zwangeren te ontdekken in een zo vroeg mogelijk stadium.

10 juni 2015831 x bekeken

Veel te doen over de NIPT: KNMG neemt standpunt in

Prenatale screening en diagnostiek, in het bijzonder de niet-invasieve prenatale test NIPT, is níet bedoeld om te voorkomen dat er kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking. Dat stelt de KNMG in reactie op de maatschappelijke discussie rond de mogelijke brede invoering van de test en ook de online petitie #Andersnietminder, tegen de brede invoering van NIPT.

10 juni 2015983 x bekeken

Langetermijn strakke instelling DM onduidelijk

De langetermijneffecten van een intensieve glykemische controle lijken minder cardiovasculaire aandoeningen, maar wat het met de levensverwachting van patiënten met diabetes doet, is onduidelijk. Dat valt op te maken uit het artikel in NEJM over de follow-up van de Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). In deze studie werd bij type-2-diabeten gestreefd naar een HbA1c van of < 6% of tussen de 8 – 9 %. Het artikel staat in New England Journal of Medicine.

10 juni 2015721 x bekeken

DVN verzoekt NZa om ingrijpen in diabeteshulpmiddelenmarkt

De Diabetesvereniging Nederland roept de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op om in te grijpen in de markt van diabeteshulpmiddelen. Deze markt wordt steeds meer gedomineerd door zorgverzekeraars, apothekers en fabrikanten, signaleert de patiëntenvereniging.

10 juni 2015757 x bekeken

Voortgang discussie nieuwe Europese regels IVD

Op 26 mei jl. heeft VWS een veldbijeenkomst gehouden om de partijen die te maken hebben met de discussies rond de voorstellen voor de nieuwe Verordeningen over medische hulpmiddelen en IVD. te informeren over de stand van zaken. Diagned was daarbij. Op de ledenbijeenkomst van 19 juni zal verslag worden gedaan, en onder meer worden ingegaan op het vervolg.

10 juni 2015745 x bekeken

GMH training 9 september 2015

In verband met de grote belangstelling voor de training Gedragscode Medische Hulpmiddelen op 3 juni a.s. is besloten een tweede training te organiseren op woensdag 9 september 2015 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten. Ook deze training zal met name gericht zijn op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk.

10 juni 2015916 x bekeken

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

In de Ezine nr. 7 is al kort gewezen op het overzicht dat Diagned heeft gemaakt over de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de vier grote verzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis). We hebben gefocust op de onderdelen die vanuit het perspectief van Diagned het meest relevant zijn (eerstelijns diagnostiek, medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en hulpmiddelen). Per zorgverzekeraar is een samenvatting gemaakt.

10 juni 2015917 x bekeken

ALV ledenbijeenkomst: de dynamiek van ondernemen in de zorg

Op vrijdag 19 juni a.s. is er weer een ledenbijeenkomst van Diagned in Hotel Houten. Wederom hebben we voor u een boeiend thema en een inspirende spreker: Bas van der Mierden over ondernemen in de zorg anno 2015 (en volgende). Voorafgaand vindt de Algemene ledenvergadering plaats met tal van actualiteiten. Aansluitend de traditionele netwerklunch.

10 juni 2015978 x bekeken

LHV en Ineen dragen bouwstenen aan voor bekostiging eerste lijn

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Ineen hebben een gezamenlijk document opgesteld waarin zij hun visie op de eerste lijn. De reden hiervoor is onder meer dat de introductie van de nieuwe bekostiging van de eerste lijn niet bepaald soepel loopt. Interessant om te lezen, ook vanuit IVD-oogpunt: diagnostiek moet de plaats krijgen die het verdient.

15 mei 2015859 x bekeken

GGD's hebben bestrijding infectieziekten en tbc op orde

De GGD’s hebben het bestrijden van infectieziekten en tuberculose (tbc) goed op orde. Ze komen snel in actie bij een melding. Wel kan het samenwerken met andere organisaties nog verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van IGZ.

15 mei 2015935 x bekeken