Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

Gezondheidsraad over Next generation sequencing (NGS)

NGS wordt op alle afdelingen klinische genetica inmiddels gebruikt voor diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Er is aandacht nodig voor kwaliteit, kennisontwikkeling en ethische consequenties. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een signalerend advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

10 juni 2015916 x bekeken

Geen onderzoek naar herhaalde diagnostiek

Eind mei 2015 heeft de Minister het rapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ van het Zorginstituut Nederland aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport is opgesteld in het kader van de in het Regeerakkoord afgesproken systematische doorlichting van het pakket. Ook herhaalde (dubbele) diagnostiek is bekeken omdat dat veel zou voorkomen, maar nader onderzoek gaat niet plaatsvinden.

10 juni 2015974 x bekeken

NIPT onder omstandigheden in pakket

Minister Edith Schippers van VWS haalt in 2016 geen behandelingen uit het basispakket, zo heeft zij aangekondigd. Zij laat juist bepaalde behandelingen toe in het pakket. Eén ervan is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT).

10 juni 2015935 x bekeken

NIPT kan ook kanker ontdekken

Met behulp van de non-invasieve prenatale screeningstest (NIPT) kunnen presymptomatische tumoren bij de zwangere vrouw ontdekt worden. Door niet alleen naar de trisomieën 21, 18 en 13 te kijken, maar ook uitgebreider DNA-onderzoek te doen in het NIPT-materiaal werden onontdekte maligniteiten gevonden. NIPT is mogelijk een nauwkeurige manier om maligniteiten bij zwangeren te ontdekken in een zo vroeg mogelijk stadium.

10 juni 2015890 x bekeken

Veel te doen over de NIPT: KNMG neemt standpunt in

Prenatale screening en diagnostiek, in het bijzonder de niet-invasieve prenatale test NIPT, is níet bedoeld om te voorkomen dat er kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking. Dat stelt de KNMG in reactie op de maatschappelijke discussie rond de mogelijke brede invoering van de test en ook de online petitie #Andersnietminder, tegen de brede invoering van NIPT.

10 juni 20151035 x bekeken

Langetermijn strakke instelling DM onduidelijk

De langetermijneffecten van een intensieve glykemische controle lijken minder cardiovasculaire aandoeningen, maar wat het met de levensverwachting van patiënten met diabetes doet, is onduidelijk. Dat valt op te maken uit het artikel in NEJM over de follow-up van de Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). In deze studie werd bij type-2-diabeten gestreefd naar een HbA1c van of < 6% of tussen de 8 – 9 %. Het artikel staat in New England Journal of Medicine.

10 juni 2015767 x bekeken

DVN verzoekt NZa om ingrijpen in diabeteshulpmiddelenmarkt

De Diabetesvereniging Nederland roept de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op om in te grijpen in de markt van diabeteshulpmiddelen. Deze markt wordt steeds meer gedomineerd door zorgverzekeraars, apothekers en fabrikanten, signaleert de patiëntenvereniging.

10 juni 2015805 x bekeken

Voortgang discussie nieuwe Europese regels IVD

Op 26 mei jl. heeft VWS een veldbijeenkomst gehouden om de partijen die te maken hebben met de discussies rond de voorstellen voor de nieuwe Verordeningen over medische hulpmiddelen en IVD. te informeren over de stand van zaken. Diagned was daarbij. Op de ledenbijeenkomst van 19 juni zal verslag worden gedaan, en onder meer worden ingegaan op het vervolg.

10 juni 2015795 x bekeken

GMH training 9 september 2015

In verband met de grote belangstelling voor de training Gedragscode Medische Hulpmiddelen op 3 juni a.s. is besloten een tweede training te organiseren op woensdag 9 september 2015 (9.30 – 12.30 uur) in Hotel Houten te Houten. Ook deze training zal met name gericht zijn op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de consequenties daarvan in de praktijk.

10 juni 2015989 x bekeken

Inkoopbeleid zorgverzekeraars

In de Ezine nr. 7 is al kort gewezen op het overzicht dat Diagned heeft gemaakt over de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de vier grote verzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis). We hebben gefocust op de onderdelen die vanuit het perspectief van Diagned het meest relevant zijn (eerstelijns diagnostiek, medisch specialistische zorg, huisartsenzorg en hulpmiddelen). Per zorgverzekeraar is een samenvatting gemaakt.

10 juni 2015974 x bekeken