Nieuwsarchief

Soort:
Jaar:

WIP gaat zichzelf mogelijk opheffen

Het voortbestaan van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) staat op het spel. Omdat het ministerie van VWS de subsidie niet wil verhogen, heeft de WIP sinds 2012 bij herhaling aan ziekenhuisverenigingen NVZ en NFU gevraagd om mee te betalen. Als ziekenhuizen blijven weigeren om mee te betalen, dreigt de werkgroep zich op te heffen.

16 april 20141033 x bekeken

Medisch specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik apparatuur

Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Daarom is de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ opgesteld, die specialisten en instellingen helpt om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

16 april 2014858 x bekeken

Nieuwe technologie krijgt vaak schuld van stijgende zorgkosten, maar kan juist leiden tot kostenbeperking

Nieuwe hoogtechnologische medische behandelingen hebben de neiging duurder te zijn dan bestaande ingrepen. Het roept ingewikkelde discussies op over de toenemende druk op de collectieve middelen voor telkens nét iets betere zorg. Nieuwe technologie kan ook bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg door slimme innovaties aldus innovatiemanager Karianne Lindenhovius, onlangs verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2014.

16 april 2014897 x bekeken

Kritische Kamervragen over HIV zelftests

Op 8 april jl. hebben Bouwmeester en Wolbert (beiden lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) aan de Minister van VWS vragen gesteld over HIV zelftests. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport “SOA-testen, zelf doen of laten (doen)”?. De vragenstellers zijn met name kritisch over de vrije verkrijgbaarheid van tests terwijl niet duidelijk is voor leken welke zelftests betrouwbaar zijn en welke niet.

16 april 20141063 x bekeken

Ontwikkelingen concept Verordening IVD

In Brussel lopen nog steeds de discussies over de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s. Het Europees Parlement heeft de voorstellen van de Commissie op 2 april jl. in eerste lezing goedgekeurd, maar de Raad van Ministers is zover nog niet. Mede ook door de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement wordt verdere vertraging verwacht. Diagned is nauw betrokken bij de discussies, zowel in Brussel als in Den Haag.

16 april 2014953 x bekeken

Terugblik Ledenbijeenkomst 2014

De meest recente ledenbijeenkomst op 28 maart jl., was goed bezocht. Naast een statutenwijziging en benoeming van twee nieuwe bestuursleden was er bijzonder interessante inhoudelijke bijdrage over ontwikkelingen in de zorg van Paul van den Broek.

16 april 20141061 x bekeken

Zorgverzekeraars voldoen aan zorgplicht en kopen steeds beter zorg in

Zorgverzekeraars kopen steeds beter zorg in doordat ze meer informatie hebben over de verschillen tussen zorgaanbieders. Ze kunnen daardoor selectiever inkopen terwijl ze toch blijven voldoen aan hun zorgplicht. Dit blijkt uit de monitor Zorginkoop van de NZa. In bepaalde sectoren zoals de mondzorg, huisartsenzorg en GGZ ontbreekt nog goede informatie over kwaliteit en doelmatigheid. De zorginkoop kan daar nog effectiever.

25 maart 2014994 x bekeken

Pilot implantatenregister van start

Er is hoop. De Minister van VWS heeft gemeld dat in maart de pilot voor een landelijk register van implantaten start. Bij implantaten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld borstimplantaten, kunstheupen en pacemakers. Dit register moet er toe leiden dat geplaatste implantaten worden geregistreerd en, wanneer nodig, getraceerd kunnen worden tot aan de patiënt. Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met branche- en beroepsverenigingen en is uitvoerig onderzocht hoe het register het beste opgezet kan worden.

25 maart 2014836 x bekeken

Zembla zuur over CE-markering: notified bodies onder vuur

Malafide keuringsbedrijven keuren ondeugdelijke implantaten goed. Dat maakt de CE-markering in feite waardeloos. Zembla heeft aan dit onderwerp weer een programma gewijd, dat op 20 maart werd uitgezonden.

25 maart 20141004 x bekeken

Unieke samenwerking Tjongerschans met Pathologie Friesland

Minder belastend onderzoek voor patiënt. Sinds kort worden in Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen) de echogeleide diagnostische puncties van de schildklier gedaan in aanwezigheid van een analist van Pathologie Friesland. Door deze unieke samenwerking wordt tijdens de punctie onderzocht of het gepuncteerde materiaal voldoende is voor diagnostisch onderzoek. Hierdoor wordt de kans dat de patiënt voor een tweede keer moet komen voor dezelfde punctie aanzienlijk verkleind.

25 maart 2014898 x bekeken