12 november 2013

Advies GMH: sponsorpakketten kritisch bekeken

Het advies betrof de vraag in hoeverre leveranciers een financiële bijdrage mogen leveren aan activiteiten van een wetenschappelijke vereniging van zorgprofessionals. In dit geval organiseerde de vereniging voor haar leden tweemaal per jaar een tweedaags congresprogramma. Leveranciers worden door de vereniging actief uitgenodigd deze congressen te sponsoren. Er zijn verschillende sponsoropties, variërend van hoofdsponsorschap à  € 47.500 per halfjaar tot een regulier sponsorschap waarbij leveranciers uitsluitend op de tweede congresdag aanwezig mogen zijn, al dan niet met een stand. De bedragen daarvoor variëren van € 2.500 (zonder promotiemateriaal en zonder stand) tot € 15.000 (voor een stand van 6x2 m2).
 
Kritische blik op hoogte bedragen
 
De voorzitter bekijkt het programma, de locatie en de kosten kritisch en komt tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de financiële bijdrage aan de organisator uitsluitend wordt besteed aan algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst.  Daarbij maakt het geen verschil of er sprake is van het sponsoren van het congres dan wel het huren van standruimte. In beide gevallen is het zeer aannemelijk dat er sprake is van een aanzienlijk bedrag dat de organisatie overhoudt waarvoor geen rechtvaardiging te vinden is in de GMH.
 
Daarom zouden de aan de GMH gebonden bedrijven in strijd met inhoud en strekking van de GMH, in het bijzonder met de artikelen 8 en 9 GMH, handelen wanneer zij op basis van het Sponsorplan 2013 van de bewuste vereniging het voor- en/of najaarscongres sponsoren.
 
Informatie onontbeerlijk!
 
Volgens de voorzitter moet een bijdrage aan congressen of andere bijeenkomsten binnen het kader van de GMH passen. Om dat te bepalen is informatie nodig over – onder meer – het programma, de locatie en de kosten. Voor wat betreft de kosten betekent dit dat organisatoren die een financiële bijdrage – in welke vorm dan ook – vragen aan leveranciers, informatie dienen over te leggen op grond waarvan de sponsoren kunnen beoordelen of de sponsorbijdragen zullen worden besteed aan kosten die gerechtvaardigd zijn in het kader van de GMH. Bruikbare informatie over de begroting en de totale te verwachten inkomsten is daarvoor onontbeerlijk. 
 
Klik hier voor advies op website GMH.