4 mei 2021

Antwoord Minister op petitie levering (diabetes) hulpmiddelen door apotheek

Minister Van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 april gereageerd op de petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’. NAPCO vraagt de minister in deze petitie om druk uit te oefenen op zorgverzekeraar Zilveren Kruis om het besluit terug te draaien om in 2021 de kosten van medische hulpmiddelen zoals diabetes-, incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen en medische voeding alleen nog maar te vergoeden worden als deze geleverd worden door landelijk opererende leveranciers. Voorheen konden verzekerden deze hulpmiddelen ook bij hun eigen apotheek halen.

De minister wijst erop dat zorgverzekeraars verwacht wordt dat zij zorgen voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Concreet betekent dit dat zorgverzekeraars voldoende zorg van goede kwaliteit moeten inkopen voor hun verzekerden, maar daarin ook zelf keuzes mogen maken. Een voorwaarde hierbij is wel dat zorgverzekeraars deze zorgplicht naar hun verzekerden kunnen nakomen, dat betekent dat zorgverzekeraars aanbieders moeten contracteren zodat verzekerden hun recht op zorg ook kunnen verkrijgen. Het staat zorgverzekeraars echter vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan.

De Minister vindt het niet op haar weg liggen om te interveniëren. Gewezen wordt op het feit dat de NZa toeziet op de naleving van de zorgplicht. Het Zilveren Kruis heeft haar gewijzigd beleid tijdig, voor 1 april 2020, gepubliceerd op haar website en in oktober 2020 de betreffende verzekerden geïnformeerd. Deze datum ligt ruim voor het einde van de overstapperiode. Dit heeft de verzekerden in staat gesteld om voordat het gewijzigde beleid inging, indien gewenst, te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Dit laat onverlet dat de minister heeft gehoord en daarom van plan is om een regelmatig bestuurlijk overleg te organiseren met de vertegenwoordigers van apotheken en zorgverzekeraars waar in den brede zorgen en aandachtspunten uit de sector geadresseerd kunnen worden.