30 augustus 2017

Beleid VWS over integrale diagnostiek krijgt vorm

Een drietal bijeenkomsten met veldpartijen heeft geleid tot een rapport, waarin een aantal scenario’s is uitgewerkt voor een toekomstige inrichting van integrale diagnostiek. Veldpartijen zijn op dit moment naar aanleiding van de voorstellen in het rapport bezig een gezamenlijk standpunt in te nemen over hoe zij hieraan een vervolg kunnen geven.
 
Deze discussie is aanvankelijk gestart over het onderwerp tarifering eerstelijns diagnostiek, maar inmiddels verbreed naar integrale diagnostiek. Diagned heeft een aantal keer verzocht rechtstreeks bij deze discussie betrokken te raken, maar zij zit vooralsnog niet formeel aan tafel.
 
In het rapport worden naast een aantal uitgangspunten vier scenario’s geschetst:
1.       Regionaal en landelijk loslaten
2.       Regionaal organiseren, landelijk loslaten
3.       Landelijk organiseren, regionaal loslaten
4.       Landelijk en regionaal organiseren
 
Op de eerstvolgende ledenbijeenkomst zullen we uitvoerig aandacht besteden aan dit het rapport. Het rapport van Common Eye vindt u hier.