Advies GMH: sponsorpakketten kritisch bekeken

De Voorzitter van de Codecommissie heeft in een recent advies bepaald dat sponsorpakketten die door wetenschappelijke verenigingen worden aangeboden aan leveranciers van hulpmiddelen om zo congressen mogelijk te maken, niet onbeperkt toelaatbaar zijn. Kort gezegd mag er geen ‘surplus’ zijn; de sponsorinkomsten moeten aantoonbaar worden besteed aan posten die binnen de GMH toelaatbaar zijn.
Het advies betrof de vraag in hoeverre leveranciers een financiële bijdrage mogen leveren aan activiteiten van een wetenschappelijke vereniging van zorgprofessionals. In dit geval organiseerde de vereniging voor haar leden tweemaal per jaar een tweedaags congresprogramma. Leveranciers worden door de vereniging actief uitgenodigd deze congressen te sponsoren. Er zijn verschillende sponsoropties, variërend van hoofdsponsorschap à  € 47.500 per halfjaar tot een regulier sponsorschap waarbij leveranciers uitsluitend op de tweede congresdag aanwezig mogen zijn, al dan niet met een stand. De bedragen daarvoor variëren van € 2.500 (zonder promotiemateriaal en zonder stand) tot € 15.000 (voor een stand van 6x2 m2).
 
Kritische blik op hoogte bedragen
 
De voorzitter bekijkt het programma, de locatie en de kosten kritisch en komt tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de financiële bijdrage aan de organisator uitsluitend wordt besteed aan algemene kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van de bijeenkomst.  Daarbij maakt het geen verschil of er sprake is van het sponsoren van het congres dan wel het huren van standruimte. In beide gevallen is het zeer aannemelijk dat er sprake is van een aanzienlijk bedrag dat de organisatie overhoudt waarvoor geen rechtvaardiging te vinden is in de GMH.
 
Daarom zouden de aan de GMH gebonden bedrijven in strijd met inhoud en strekking van de GMH, in het bijzonder met de artikelen 8 en 9 GMH, handelen wanneer zij op basis van het Sponsorplan 2013 van de bewuste vereniging het voor- en/of najaarscongres sponsoren.
 
Informatie onontbeerlijk!
 
Volgens de voorzitter moet een bijdrage aan congressen of andere bijeenkomsten binnen het kader van de GMH passen. Om dat te bepalen is informatie nodig over – onder meer – het programma, de locatie en de kosten. Voor wat betreft de kosten betekent dit dat organisatoren die een financiële bijdrage – in welke vorm dan ook – vragen aan leveranciers, informatie dienen over te leggen op grond waarvan de sponsoren kunnen beoordelen of de sponsorbijdragen zullen worden besteed aan kosten die gerechtvaardigd zijn in het kader van de GMH. Bruikbare informatie over de begroting en de totale te verwachten inkomsten is daarvoor onontbeerlijk. 
 
Klik hier voor advies op website GMH.
Gepubliceerd op:  12 november 2013 1178 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 202064 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019112 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019589 x bekeken