Antwoorden op Kamervragen over medewerking huisartsen aan “dubieuze bloedtests”

De minister van VWS heeft in antwoorden op Kamervragen gezegd dat er geen bezwaar is als laboratoria op commerciële basis preventieve testen aanbieden en zorgprofessionals daaraan meewerken, mits de kwaliteit is geborgd en er ook een advies van een professional is over de uitslagen. Zij ziet geen reden voor aanscherping van regels, maar gaat wel met betrokken partijen nader in gesprek om nadere randvoorwaarden voor adequate diagnostiek op te stellen.
Kamerlid Van Gerven (SP) had begin dit jaar vragen gesteld aan de minister over het bericht ‘Ook huisartsen werken mee aan dubieuze bloedtests’ in de media. Op 9 maart jl. heeft de minister deze vragen beantwoord. De belangrijkste punten zijn:
 
De minister geeft aan het gaat om medewerking van prikposten van ziekenhuis- of eerstelijnslaboratoria aan commerciële bloedtests. Volgens de minister staat het laboratoria vrij om, naast (verzekerde) diagnostische tests op verwijzing van een arts, ook voor andere opdrachtgevers diensten te leveren. Burgers moeten zelf kunnen kiezen of zij preventieve tests doen. Daarbij is wel essentieel dat zij goed geïnformeerd worden over de kwaliteit en de mogelijke voor- en nadelen van de aangeboden tests. Ook moeten de kwaliteit van de pre-analyse, de analyse, en de interpretatie van de uitkomsten op orde zijn.
 
Het is volgens de minister belangrijk dat pre-analyse goed geborgd is zodat de resultaten goed geïnterpreteerd worden. Zij vindt het onvoldoende en onprofessioneel als de uitslagen zonder nadere of ondeugdelijke toelichting naar de aanvrager worden teruggestuurd. Er moet altijd worden gewerkt volgens de normen die er zijn voor het uitvoeren van medische laboratorium diagnostiek (NEN en ISO 15189).
De minister zal met betrokken partijen nader in gesprek gaan om randvoorwaarden voor adequate diagnostiek op te stellen. Het borgen van de kwaliteit, inclusief een advies van de professional over de uitslagen, is een dergelijke randvoorwaarde, ook waar het commerciële tests betreft. Zij komt hierop later dit jaar terug.
 
De minister vindt geen aanleiding voor verdere regulering of strakker toezicht. De regulering van de medisch laboratorium diagnostiek is volgens haar afdoende geregeld daar waar het zorg en dienstverlening betreft zoals deze voortvloeit uit de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg en de wet publieke gezondheidszorg dan wel waar de zorg wordt verleend door de BIG-geregistreerde hulpverleners of vanuit instellingen die vallen onder de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Laboratoriumdiagnostiek moet voldoen aan de richtlijnen die de beroepsvereniging hiervoor heeft opgesteld. Ook commerciële bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en kwalitatief goede diensten leveren.
 
Klik hier voor de antwoorden van de minister.

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 1553 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Consequenties van IVDR voor laboratoria

De IVDR gaat niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor andere partijen consequenties hebben. De laboratoriumprofessionals zijn zich ook aan het voorbereiden, bijv. als het gaat om de ‘in house tests’: de testen die in de laboratoria zelf worden ontwikkeld. Er is een aparte ‘taskforce IVDR’ ingesteld, die een leidraad voor laboratoria wil ontwikkelen voor de implementatie van de nieuwe wetgeving voor hun leden.

21 januari 2020297 x bekeken

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen; medische hulpmiddelen gaan volgen

Eind oktober is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart, waarin Nederland samenwerkt met 8 andere landen om informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

6 november 2019717 x bekeken