Breaking news - Minister komt met lang verwachte brief over eerstelijnsdiagnostiek

De Minister heeft op 11 maart 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over eerstelijnsdiagnostiek (ELD). In een zeer uitvoerige brief geeft de minister haar visie op ELD, gaat zij in op de knelpunten, reageert zij op eerdere rapporten (o.a. van de NZa, SAN/PWC en KPMG/Plexus) ontvouwt zij haar plannen voor de toekomstige bekostiging van ELD en de stappen die vanaf dit jaar al zullen worden gezet.

De brief geeft allereerst een basaal overzicht van wat ELD is, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat het belang ervan is voor de zorg (minder doorverwijzingen naar tweede lijn, patientvrienlijk en minder medicalisering). Letterlijk: “Dit draagt niet alleen bij aan de maatschappelijke opgave om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Ook het wegnemen van ongerustheid heeft een belangrijke functie voor de individuele patiënt. (…)”. De minister onderschrijft (nogmaals) het belang om zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden, en de scheiding tussen aanvragen van ELD en het besluit tot doorverwijzing.
In het tweede deel gaat de minister in op de huidige knelpunten van de ELD. Dit stuk bevat niet veel nieuws, omdat deze knelpunten al bekend waren uit het NZa-rapport uit december 2011. De adviezen van de NZa worden in deel III samengevat.
Het meest interessante is deel IV, waarin het beleid dat de minister voorstaat wordt geschetst. Dit hebben wij in een apart document voor u samengevat. Klik hier voor de samenvatting, hier voor de brief van de Minister en hier voor het NZa-rapport.

Uiteraard zullen we tijdens de ledenbijeenkomst op 22 maart a.s. uitgebreid hierop ingaan.

Gepubliceerd op:  12 maart 2013 1281 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201956 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019588 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken