Codecommissie actief: twee adviezen en een klacht

En dan het laatste bericht over de GMH: ook de Codecommissie is actief geweest de afgelopen periode. De uitspraak in de eerste klachtenprocedure is inmiddels gepubliceerd op de website.

Ook zijn er recentelijk twee nieuwe adviezen uitgebracht. De adviezen betreffen algemene vragen over de verplichting voor vrijgevestigde specialisten om toestemming te hebben van het ziekenhuis voor bepaalde interacties, en over ‘unrestricted educational grants’.

Een advies (A13.03) gaat over de vraag of ook zorgprofessionals die niet in dienst zijn van een ziekenhuis, maar op andere wijze aan de instelling zijn verbonden (bijvoorbeeld medisch specialisten met een toelatingsovereenkomst), verplicht zijn voor bepaalde interacties voorafgaand toestemming te vragen aan het bestuur van een instelling, gelden niet alleen voor. De Codecommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Waar het om gaat, is dat het bestuur van een instelling weet heeft van en – indien op grond van de GMH-code vereist – instemt met interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en alle zorgprofessionals die in zijn instelling werkzaam zijn. 

A13.04 gaat over het begrip ‘unrestricted educational grant’. De Codecommissie stelt hierover vast dat het aanbieden of geven van een financiële bijdrage zonder dat daar enige voorwaarden aan worden gesteld niet is toegestaan. De financiële bijdrage zal altijd gekoppeld moeten worden aan de voorwaarden die de GMH-code stelt. Geadviseerd wordt de term ‘unrestricted educational grant’ dan wel Nederlandse variaties van deze term, niet meer te gebruiken, omdat het ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat er geen enkele restricties zijn. Het moet voor alle betrokken partijen volstrekt helder zijn dat de GMH nu eenmaal voorwaarden stelt, juist om onafhankelijkheid en integriteit te bewaken.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1101 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019408 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019379 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019388 x bekeken