Codecommissie actief: twee adviezen en een klacht

En dan het laatste bericht over de GMH: ook de Codecommissie is actief geweest de afgelopen periode. De uitspraak in de eerste klachtenprocedure is inmiddels gepubliceerd op de website.

Ook zijn er recentelijk twee nieuwe adviezen uitgebracht. De adviezen betreffen algemene vragen over de verplichting voor vrijgevestigde specialisten om toestemming te hebben van het ziekenhuis voor bepaalde interacties, en over ‘unrestricted educational grants’.

Een advies (A13.03) gaat over de vraag of ook zorgprofessionals die niet in dienst zijn van een ziekenhuis, maar op andere wijze aan de instelling zijn verbonden (bijvoorbeeld medisch specialisten met een toelatingsovereenkomst), verplicht zijn voor bepaalde interacties voorafgaand toestemming te vragen aan het bestuur van een instelling, gelden niet alleen voor. De Codecommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Waar het om gaat, is dat het bestuur van een instelling weet heeft van en – indien op grond van de GMH-code vereist – instemt met interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en alle zorgprofessionals die in zijn instelling werkzaam zijn. 

A13.04 gaat over het begrip ‘unrestricted educational grant’. De Codecommissie stelt hierover vast dat het aanbieden of geven van een financiële bijdrage zonder dat daar enige voorwaarden aan worden gesteld niet is toegestaan. De financiële bijdrage zal altijd gekoppeld moeten worden aan de voorwaarden die de GMH-code stelt. Geadviseerd wordt de term ‘unrestricted educational grant’ dan wel Nederlandse variaties van deze term, niet meer te gebruiken, omdat het ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat er geen enkele restricties zijn. Het moet voor alle betrokken partijen volstrekt helder zijn dat de GMH nu eenmaal voorwaarden stelt, juist om onafhankelijkheid en integriteit te bewaken.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1240 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020196 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019229 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019732 x bekeken