Codecommissie actief: twee adviezen en een klacht

En dan het laatste bericht over de GMH: ook de Codecommissie is actief geweest de afgelopen periode. De uitspraak in de eerste klachtenprocedure is inmiddels gepubliceerd op de website.

Ook zijn er recentelijk twee nieuwe adviezen uitgebracht. De adviezen betreffen algemene vragen over de verplichting voor vrijgevestigde specialisten om toestemming te hebben van het ziekenhuis voor bepaalde interacties, en over ‘unrestricted educational grants’.

Een advies (A13.03) gaat over de vraag of ook zorgprofessionals die niet in dienst zijn van een ziekenhuis, maar op andere wijze aan de instelling zijn verbonden (bijvoorbeeld medisch specialisten met een toelatingsovereenkomst), verplicht zijn voor bepaalde interacties voorafgaand toestemming te vragen aan het bestuur van een instelling, gelden niet alleen voor. De Codecommissie beantwoordt deze vraag bevestigend. Waar het om gaat, is dat het bestuur van een instelling weet heeft van en – indien op grond van de GMH-code vereist – instemt met interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en alle zorgprofessionals die in zijn instelling werkzaam zijn. 

A13.04 gaat over het begrip ‘unrestricted educational grant’. De Codecommissie stelt hierover vast dat het aanbieden of geven van een financiële bijdrage zonder dat daar enige voorwaarden aan worden gesteld niet is toegestaan. De financiële bijdrage zal altijd gekoppeld moeten worden aan de voorwaarden die de GMH-code stelt. Geadviseerd wordt de term ‘unrestricted educational grant’ dan wel Nederlandse variaties van deze term, niet meer te gebruiken, omdat het ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat er geen enkele restricties zijn. Het moet voor alle betrokken partijen volstrekt helder zijn dat de GMH nu eenmaal voorwaarden stelt, juist om onafhankelijkheid en integriteit te bewaken.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1068 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019124 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken