Definitieve gedragscode voor elektronische gegevensuitwisseling

De koepels van zorgverleners hebben de definitieve versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) gepubliceerd. Hiermee kunnen zorgaanbieders uit de voeten als het gaat om een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.
De wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens zijn hiermee gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens. Zij helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden.
 
De gedragscode is definitief gemaakt om eventuele onduidelijkheid over de status ervan te voorkomen. Een groot aantal organisaties hebben de Gedragscode onderschreven, waaronder de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
 
Naar verwachting zal een aantal andere zorgorganisaties, zoals GGZ Nederland, zich op een later tijdstip ook aansluiten bij de Gedragscode.
 
Klik hier voor meer informatie
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 1095 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020236 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019291 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019783 x bekeken