Gedragscode GMH aangepast per 1 januari 2014

Er is al eerder over gecommuniceerd: ten gevolge van de aansluiting van de KNMG, NVZ en NFu bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is deze code op twee punten aangepast. Er is een nieuw artikel 8 lid 6 ingevoegd en een geheel nieuw artikel 18.
Artikel 8 lid 6 - Herkenbaarheid vertegenwoordigers leveranciers op bijeenkomsten
 
Aan artikel 8 (algemene uitgangspunten bij financiële bijdrage door leveranciers in de kosten van bijeenkomsten voor zorgprofessionals) is een nieuw lid 6 toegevoegd. Op grond van deze nieuwe bepaling dienen vertegenwoordigers van leveranciers, die aanwezig zijn op bijeenkomsten waaraan zorgprofessionals deelnemen, als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge.
 
Artikel 18 - Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen
 
Er is een nieuw artikel 18 ingevoegd. In dit artikel is bepaald dat zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezig houden met het opstellen van (wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen handelen overeenkomstig de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling‘. Tevens is expliciet vastgelegd dat leveranciers deze Code belangenverstrengeling onderschrijven.
 
De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’  is opgesteld in 2012 en waarborgt dat de deelnemers aan commissies die een bijdrage leveren aan adviesrapporten en richtlijnen een onbevooroordeelde inbreng kunnen hebben van hun kennis en inzichten. Door in artikel 18 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen expliciet te verwijzen naar deze Code belangenverstrengeling wordt niet alleen bereikt dat de zorgprofessionals die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die deze Code reeds hebben onderschreven hier nog eens aan worden herinnerd, maar wordt tevens gestimuleerd dat ook andere zorgprofessionals zich hieraan conformeren. Hetzelfde geldt voor leveranciers; in het tweede lid van artikel 18 onderschrijven zij de uitgangspunten van de Code belangenverstrengeling.
 
Ten gevolge van het invoegen van het nieuwe artikel 18 zijn de opvolgende artikelen vernummerd. Een integrale versie van de Gedragscode, zoals geldig per 1 januari 2014, treft u in de bijlage aan.
Gepubliceerd op:  17 december 2013 1769 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020277 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019329 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019825 x bekeken