Gedragscode GMH aangepast per 1 januari 2014

Er is al eerder over gecommuniceerd: ten gevolge van de aansluiting van de KNMG, NVZ en NFu bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is deze code op twee punten aangepast. Er is een nieuw artikel 8 lid 6 ingevoegd en een geheel nieuw artikel 18.
Artikel 8 lid 6 - Herkenbaarheid vertegenwoordigers leveranciers op bijeenkomsten
 
Aan artikel 8 (algemene uitgangspunten bij financiële bijdrage door leveranciers in de kosten van bijeenkomsten voor zorgprofessionals) is een nieuw lid 6 toegevoegd. Op grond van deze nieuwe bepaling dienen vertegenwoordigers van leveranciers, die aanwezig zijn op bijeenkomsten waaraan zorgprofessionals deelnemen, als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge.
 
Artikel 18 - Betrokkenheid bij totstandkoming adviesrapporten, richtlijnen
 
Er is een nieuw artikel 18 ingevoegd. In dit artikel is bepaald dat zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezig houden met het opstellen van (wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen handelen overeenkomstig de ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling‘. Tevens is expliciet vastgelegd dat leveranciers deze Code belangenverstrengeling onderschrijven.
 
De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’  is opgesteld in 2012 en waarborgt dat de deelnemers aan commissies die een bijdrage leveren aan adviesrapporten en richtlijnen een onbevooroordeelde inbreng kunnen hebben van hun kennis en inzichten. Door in artikel 18 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen expliciet te verwijzen naar deze Code belangenverstrengeling wordt niet alleen bereikt dat de zorgprofessionals die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die deze Code reeds hebben onderschreven hier nog eens aan worden herinnerd, maar wordt tevens gestimuleerd dat ook andere zorgprofessionals zich hieraan conformeren. Hetzelfde geldt voor leveranciers; in het tweede lid van artikel 18 onderschrijven zij de uitgangspunten van de Code belangenverstrengeling.
 
Ten gevolge van het invoegen van het nieuwe artikel 18 zijn de opvolgende artikelen vernummerd. Een integrale versie van de Gedragscode, zoals geldig per 1 januari 2014, treft u in de bijlage aan.
Gepubliceerd op:  17 december 2013 1554 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019124 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken