GMH advies over sponsoring van ‘serious game’ en betaling in percentage

In advies A20.05 is sprake van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van virtuele bijeenkomsten (serious games). De vraag was of leveranciers dit zouden mogen sponsoren en of zorgprofessionals die aan de ontwikkeling bijdragen (en door het samenwerkingsverband worden betaald voor deze diensten) betaald mogen krijgen in de vorm van een percentage van de winst.
De Codecommissie bevestigt dat sponsoring van een virtuele bijeenkomst getoetst moet worden aan de regels voor gastvrijheid, waarbij in dit geval sprake is van een bijeenkomst die door een onafhankelijke derde wordt georganiseerd. Artikel 9 is van toepassing. De Codecommissie herhaalt het uitgangspunt uit A20.04: het is onaannemelijk dat bij een virtuele bijeenkomst niet aan de eisen van programma en locatie wordt voldaan. Van reis- en verblijfkosten is ook geen sprake, zodat de enige kosten die met de financiële sponsorbijdrage worden betaald betrekking hebben op de organisatie (in dit geval: de ontwikkeling van de serious games). Organisatiekosten tellen niet mee voor de maximumbedragen (artikel 9 lid 3 sub c GMH). Wel benadrukt de Codecommissie de noodzaak van een solide begroting vooraf en gedetailleerde verantwoording achteraf; een eventueel surplus zal moeten worden terugbetaald aan de sponsoren.

Ten aanzien van de vergoeding aan de zorgprofessionals die diensten verlenen in het kader van de ontwikkeling van de gesponsorde virtuele meeting geldt dat daarvoor mag worden betaald. Maar omdat dat gebeurt met de financiële bijdrage van leveranciers zijn de artikelen 13/14 GMH van toepassing. Het uitgangspunt is dat de vergoeding voor de diensten moet redelijk zijn, uitgaande van de in de toelichting bij artikel 13 genoemde maximumuurtarieven. De betaling voor deze diensten in de vorm van een percentage van de winst is niet toegestaan omdat dat kan leiden tot een vergoeding die hoger is dan in de GMH is toegestaan.

Klik hier voor het advies.
Gepubliceerd op:  12 november 2020 1007 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202159 x bekeken

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202139 x bekeken

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?

25 februari 2021925 x bekeken