Hoofdlijnenakkoord met een jaar verlengd

Het hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg dat eind 2017 afloopt, wordt met een jaar verlengd. Dat zijn de betrokken partijen, waaronder ziekenhuizen en zorgverzekeraars, overeengekomen. Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2018 met maximaal 1,6 procent mag groeien.
In totaal komt er in 2018 een bedrag van bijna 22 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. De maximale groeiruimte van 1,6 procent is vooral bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe dure geneesmiddelen te financieren en de toeloop van kwetsbare ouderen in de acute zorg op te vangen. Over een mogelijke verhoging van de budgettaire kaders voor wijkverpleging en voor eerstelijnsverblijf wordt op een later tijdstip besloten.

Om de druk op de acute zorg te verlichten, richten zorgverzekeraars samen met de zorgaanbieders regionale loketten in die huisartsen en ziekenhuizen gaan helpen bij het vinden van een juiste plek voor patiënten. Dit moet leiden tot vermindering van de instroom in de ziekenhuizen en tot verbetering van de uitstroom. De zo vrijvallende middelen blijven in 2018 voor de ziekenhuissector behouden.

In het kader van streven naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders een analyse gemaakt van de zorgvormen en behandelingen die zouden kunnen verschuiven van tweede naar eerste lijn. Op basis van deze analyse zal voor de contractering 2018 voor substitutie een reservering ter grootte van 75 miljoen euro worden gemaakt in het budgettair kader voor de medisch-specialistische zorg.

Bijzondere aandacht in het verlengde hoofdlijnenakkoord is er voor e-health. Alle betrokken partijen zullen zich inspannen om goede voorbeelden op dit terrein zo breed mogelijk te verspreiden en te implementeren. Rode draad hierbij is het realiseren van een goede structuur voor informatie-uitwisseling. De medisch specialistische zorg draagt hieraan bij door de ontwikkeling en implementatie van de Basisgegevensset Zorg en de daarbij behorende Zorginformatie-bouwstenen. Ook komen er standaarden voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (MedMij). Daarnaast werken de ziekenhuizen aan een versnelling van informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP). Speciale programma’s voor zelfstandige klinieken en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg moeten de informatie-uitwisseling buiten de ziekenhuizen een extra impuls geven.
 
Gepubliceerd op:   1 mei 2017 940 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201733 x bekeken

Autoriteit Persoonsgegevens rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming controleert de AP onder meer steekproefsgewijs of vereisten uit de privacywetgeving worden nageleefd. Bij een controle onder 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars is vastgesteld dat alle gecontroleerde instellingen een functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangesteld en op dit punt voldoen aan de verplichting van de Europese privacywetgeving.

17 oktober 2018703 x bekeken

ACM staat fusie universitair medische centra Amsterdam toe

De ACM heeft brpsslf dat VUmc en AMC mogen fuseren. Volgens de ACM blijven er na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor basiszorg als voor (hoog)complexe ziekenhuiszorg (topzorg). Binnen de topzorg ziet de ACM dat beide academische ziekenhuizen bepaalde unieke zorg bieden die elders niet geboden wordt. De fusie verandert dit niet.

15 september 2017800 x bekeken