Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2014

De NZa heeft begin september de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014 openbaar gemaakt. Deze is inmiddels ook aan de Tweede Kamer gestuurd, samen met een brief van de Minister.

De marktscan geeft de stand van zaken in de periode 2010-2014 weer op de zorgverzekeringsmarkt. De NZa bekijkt of het zorgverzekeringsstelsel werkt zoals het is bedoeld en of het de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid dient.

 

Uit de brief van de Minister halen we de volgende punten. In 2014 is de gemiddelde betaalde nominale jaarpremie gedaald met ruim € 100. Door een goede solvabiliteitspositie en een verwachte meevallende schadelast konden de zorgverzekeraars de premies verlagen. De NZa geeft aan dat er nog weinig te zeggen is over of er nog meer ruimte komt voor zorgverzekeraars om de behaalde winsten op de schadelast terug te geven aan de verzekerden, dat hangt mede af van de solvabiliteitseisen die gesteld worden aan de zorgverzekeraars.

 

Voor de betaalbaarheid van het stelsel is ook de mate van concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt van belang. Hoewel er sprake is van een geconcentreerde markt, waar de marktaandelen van de zorgverzekeraars op concernniveau al enkele jaren redelijk stabiel zijn, is er wel concurrentie, maar met name op goedkopere polissen. De minister benadrukt dat het van belang is dat verzekerden helder en duidelijk worden geïnformeerd over de door hun zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieders.

 

Ten aanzien van de toegankelijkheid tot de markt heeft de NZa geen signalen dat zorgverzekeraars vormen van risicoselectie toepassen die strijdig zijn met de wet, zoals het niet nakomen van de acceptatieplicht en het toepassen van premiedifferentiatie. Voorts geeft de marktscan aan dat de stijging van het percentage overstappers niet doorzet in 2014; wisselde in 2013 nog 8,3% van de verzekerden van zorgverzekeraar, in 2014 was dit 6,9%. De marktscan kijkt ook naar de kwaliteit van de zorgverzekeraars. De NZa ziet erop toe dat de zorgverzekeraars hun informatieverstrekking aan hun verzekerden op orde hebben. Daar valt nog verbetering te bewerkstelligen. De marktscan geeft aan dat de NZa steeds meer signalen krijgt van verzekerden over inadequate informatieverstrekking door zorgverzekeraars, daar gaat de NZa de komende periode extra op letten.

Toch is de minister tevreden: “(…) het zorgverzekeringsstelsel voldoet aan de verwachtingen en de publieke belangen worden gediend”. Klik hier voor de Marktscan 2014 en hier voor de brief van de Minister van VWS aan de Kamer. 

Gepubliceerd op:  25 september 2014 1051 x bekeken