Minister sluit akkoord over groei zorgkosten 2e en 1e lijn

Medio juli werden de uitkomsten van de onderhandelingen bekend tussen de minister van VWS en de sectoren medisch specialistische zorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over beperking van de uitgavengroei in deze sectoren voor de jaren 2014 tot en met 2017. De bekostiging gaat aansluiten bij de demografische groei. Daarnaast komt er expliciet ruimte voor substitutie: huisartsen nemen zorg over van andere sectoren en dragen daardoor bij aan de betaalbaarheid van de zorg. Er wordt onverminderd ingezet op doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Er wordt overgegaan naar meer multidisciplinaire zorg, in samenwerkingverbanden en met verbindingen naar andere sectoren van de zorg.
Opvallend is dat er bepaalde prikkels komen om de zorg in de eerste lijn te houden. Zo zullen (onder regie van de NZa) voor 1 maart 2014 een beperkt aantal nieuwe prestaties worden ontwikkeld, die het belonen van bepaalde uitkomsten (zoals gezondheidsuitkomsten op populatieniveau, substitutie en patiënttevredenheid betreffen) moeten stimuleren. Gestart wordt met prestaties op het vlak van doorverwijzen, doelmatig voorschrijven, diagnostiek, service en bereikbaarheid. Naast deze prestaties staat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars vrij ook over andere thema’s afspraken te maken.

Onderdeel van de onderhandelingsresultaten is dat wanneer sectoren er niet in slagen de afspraak van vermindering van de uitgavengroei te halen, de overschrijdingen daarvan zullen worden teruggehaald. Dit heeft Schippers al eerder met succes toegepast: uit de Voorjaarsnota 2013 bleek dat de zorg voor het eerst sinds jaren geen overschrijding meer had, maar een onderschrijding.
 
Voor de medisch specialistische zorg betreft het afspraken met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 
Voor de eerstelijnszorg betreft het afspraken met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en Zorgverzekeraars Nederland.
 
Al deze partijen zullen het onderhandelaarsresultaat met een positief advies aan hun achterbannen gaan voorleggen; de discussies zullen de komende periode wel volop losbarsten.
 
Klik hier voor de onderhandelingsresultaten eerste lijn, en hier voor de onderhandelingsresultaten tweede lijn. 
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 1267 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen; medische hulpmiddelen gaan volgen

Eind oktober is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart, waarin Nederland samenwerkt met 8 andere landen om informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

6 november 2019821 x bekeken

Lyme en tropische infectieziekten

Tijdens het Algemeen Overleg Medische Preventie medio april heeft minister Bruins toezeggingen gedaan over de bestrijding van de ziekte van Lyme en tropische infectieziekten

10 juli 2019946 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019633 x bekeken