" />

Minister stuurt ZonMw rapport over medische hulpmiddelen naar Kamer

De Minister heeft het onderzoeksrapport van ZonMw over de klachten over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg ten gevolge van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars aan de Tweede Kamer gestuurd. Diagned heeft aan het onderzoek van ZonMw meegewerkt.
De Minister benadrukt in deze brief dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben, Zij moeten ervoor zorgen dat een verzekerde adequate hulpmiddelenzorg krijgt waar hij wettelijke aanspraak op heeft. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud en vergoeding van zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van deze zorg. Daarom moet de zorgverzekeraar een hulpmiddel verstrekken of vergoeden dat voor de patiënt adequaat is.
 
Probleem dat zich daarbij voordoet is dat er in veel gevallen geen richtlijnen of normen zijn op grond waarvan beoordeeld kan worden welk hulpmiddel het meest adequaat is voor de zorgvraag van de patiënt. Naast kwaliteitsnormen zijn ook duidelijke richtlijnen voor voorschrijven, gebruik en informatievoorziening van medische hulpmiddelen van belang. ZonMw, dat in het kader van de verkenning gesprekken heeft gevoerd met patiënten, zorgverleners, leveranciers, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten en overheidsinstanties, signaleert in de praktijk zorgen over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg.  De focus lag op diabetes-, stoma- en incontinentie hulpmiddelen omdat veel signalen deze categorieën betroffen.
 
Volgens ZonMw zijn er samenhangende acties nodig op de volgende terreinen, namelijk:
-        stimuleer de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen;
-        versterk de positie van gebruiker;
-        bevorder meer onderzoek op het gebied van innovatie, doelmatigheid en meerwaarde van hulpmiddelen.

De Minister geeft aan de betrokken partijen uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg. Het ontwikkelen en daadwerkelijk implementeren van richtlijnen en normen die leiden tot meer gepast gebruik van hulpmiddelen. Samen met veldpartijen en het kwaliteitsinstituut wil zij nagaan op welke wijze dit binnen afzienbare tijd in de praktijk gerealiseerd kan worden. In aanvang ligt de aandacht vooral op de hulpmiddelen rondom stoma-, incontinentie- en diabeteszorg. Deze patiënten zijn erg gebaat bij gepast gebruik van hulpmiddelen en er lijkt op dat gebied veel te winnen, aldus de Minister. Ook zal de positie van de verzekerde worden versterkt door meer inzicht in de kwaliteit van zorg en door meer invloed op het beleid van de zorgverzekeraar. Er komt een laagdrempelig klachtenloket.
 
Voor de brief aan de Tweede Kamer: klik hier.
Voor de integrale versie van het ZonMw rapport: klik hier.
Gepubliceerd op:  15 oktober 2015 694 x bekeken