NZa in marktscan huisartsenzorg: zorg om o.a. kosten

De NZa heeft een marktscan “Huisartsenzorg” gepubliceerd. Deze marktscan geeft een beeld van de sector huisartsenzorg in de recente periode tot en met 2011.

De NZa gaat in op diverse ontwikkelingen, bijv. in volumegroei, kwaliteit en kosten. 

In een aparte beleidsbrief van 20 december 2012 aan de Minister van VW  bespreekt de NZa de opvallendste aspecten uit de scan die van belang zijn voor het vormen van toekomstig beleid rondom de bekostiging van huisartsenzorg. Interessant is de gestage stijging van het aantal huisartsen en ondersteunend personeel en een fors stijgende trend in de totale uitgaven voor huisartsgeneeskundige zorg alsmede een stijging van het volume. Op zichzelf is dit in lijn met het beleid om meer zorg vanuit de 2e lijn over te hevelen naar de 1e lijn, maar het is niet helder of de stijging van de uitgaven voor huisartsenzorg wel gepaard gaat met een daling van de kosten in de tweede lijn. 
De NZa merkt op dat uit het in 2011 verrichte kostenonderzoek naar de gemiddelde inkomsten en praktijkkosten van een huisartsenpraktijk blijkt dat de gehanteerde tarieven voor huisartsenzorg hoger liggen dan op grond van de onderzochte praktijkkosten en het gehanteerde norminkomen kon worden onderbouwd. Het praktijkresultaat blijkt (ver) boven het norminkomen te liggen. Het is dan ook te verwachten dat de NZa overgaat tot een herijking van het tarief om de tariefstelling te laten aansluiten bij het vastgestelde norminkomen.

Klik hier voor de beleidsbrief, met daarachter – in hetzelfde document – de NZa marktscan huisartsenzorg.

 

Gepubliceerd op:  11 januari 2013 908 x bekeken