Sectorrapport ziekenhuizen – jaarverslagenanalyse 2013

Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben een analyse uitgevoerd op de 51 jaarverslagen van ziekenhuizen die op 15 december 2014 beschikbaar waren over het jaar 2013. De financiële en operationele kengetallen van deze zorgorganisaties zijn in kaart gebracht. Algemeen beeld: verbetering resultaten en vermogenspositie.
De 51 onderzochte ziekenhuizen hebben hun financiële resultaten in 2013 weten te verbeteren van 1,8% in 2012 naar 2,6% in 2013. Vanuit de nieuwsberichten kan worden opgemerkt dat juist de gegevens van de financieel slecht presterende ziekenhuizen nog niet zijn gepubliceerd. De resultaatratio’s geven daardoor een wat vertekend en te positief beeld van de financiële resultaten van de ziekenhuizen.
 
De resultaten van de 51 ziekenhuizen zijn in 2013 positief beïnvloed door de zogenaamde transitievergoeding, de compensatie die ziekenhuizen ontvingen om de risico’s te ondervangen die verband houden met de overgang naar volledige prestatiebekostiging. In 2013 bedroeg deze vergoeding € 245 mln. (2012: € 192 mln.). Vanaf 2014 zullen de ziekenhuizen deze vergoeding niet meer ontvangen en lopen ze volledig risico over de opbrengsten.
 
De ziekenhuissector heeft de achterliggende jaren sterk gefocust op versterking van de vermogenspositie om voldoende weerstand te bieden aan de toenemende exploitatierisico’s. Dit heeft er toe geleid dat de ziekenhuissector over het geheel genomen een gezonde financiële uitgangspositie heeft. Dankzij de positieve resultaten is de vermogenspositie in 2013 verbeterd van gemiddeld 19,4% in 2012 naar 21,0% in 2013. Slechts 4 van de 51 onderzochte ziekenhuizen hebben een weerstandsvermogen lager dan de gangbare norm van 15%.
 
Ook de liquiditeit, de mate waarin aan de betalingsverplichtingen op korte termijn kan worden voldaan, is in achterliggend jaar verbeterd. De ratio’s zijn beperkt verbeterd van 1,1 in 2012 naar 1,2 in 2013. Over het geheel genomen is dat toereikend, maar tegelijkertijd zit daar ook de kwetsbaarheid. Van de 51 ziekenhuizen zijn er 16 met een liquiditeitsratio lager dan de wenselijke 1,0. Dit sluit aan bij onlangs verschenen onderzoek waarbij bijna een derde van de ziekenhuizen aangeeft in 2015 liquiditeitsproblemen te verwachten. Dat vraagt van deze organisaties alertheid, zeker gegeven de terughoudendheid van banken en andere financiers als het gaat om het verschaffen van werkkapitaal. Daarbij moet worden opgemerkt dat de ziekenhuizen over het algemeen het treasurybeleid goed op orde hebben en vaak al adequate (lange termijn) afspraken hebben gemaakt voor eventuele kredietverstrekking.
 
Lees hier het hele rapport. 
Gepubliceerd op:  20 januari 2015 1987 x bekeken