Wel profylaxe bij trombocytopenie

Een preventieve trombocytentransfusie bij patiënten met trombocytopenie is beter dan het niet-geven van bloedplaatjes. De profylaxe vermindert duidelijk het risico op bloedingen. Dit blijkt uit gerandomiseerd onderzoek van Simon Stanworth e.a., dat verscheen in the New England Journal of Medicine.

Trombocytopenie kan optreden als gevolg van hematologische kanker of de behandeling daarvan. In de CBO-conceptrichtlijn wordt dan een profylactische trombocytentransfusie aangeraden bij een bloedplaatjesaantal van 10x109/L of lager. Stanworth e.a. onderzochten of het veilig is dit achterwege te laten, naar aanleiding van een recent onderzoek dat deze suggestie deed. In dat onderzoek was de uitkomstmaat het aantal transfusies in plaats van een klinische uitkomst. Maar, zo bleek: patiënten met profylactische trombocytentransfusie hadden behalve een lager bloedingsrisico, ook minder dagen met een bloeding en een langere periode tot de eerste bloeding.

Er was geen verschil in bloedingsrisico tussen wel of geen profylaxe bij de subgroep van patiënten die een autologe stamceltransplantatie ondergingen. De studie was niet groot genoeg om de profylaxe in deze subgroep af te schaffen, en nader onderzoek is dus gewenst. In een begeleidend commentaar merkt Sherrill Slichter op dat het aantal therapeutische transfusies juist lager is bij patiënten die niet preventief bloedplaatjes kregen. Dit rechtvaardigt echter niet dat deze patiëntengroep blootgesteld wordt aan een hoger risico op bloedingen.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 1013 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 201922 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019586 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019358 x bekeken