5 juni 2020

Brief Minister Bruijns inkoop VGZ laboratoriumdiagnostiek

Uit gesprekken met VGZ heeft de minister begrepen dat VGZ streeft naar integrale digitale diagnostiek voor de eerste en tweede lijn, door de diagnostiek op regionaal niveau te gaan organiseren. Dat wil zij doen door schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. VGZ rekent ook trombosezorg (VKA-begeleiding) tot de integrale diagnostiek.

Voor 2020 is een selectief inkooptraject ingezet per regio (GHOR). VGZ hanteert daarbij kwaliteitseisen van de beroepsgroep.  Er zijn meldingen geweest over de uitvoering van dit beleid bij IGJ en NZa, die zou leiden tot ‘witte vlekken’ (leemtes). IGJ en NZa hebben vastgesteld dat er risico’s zitten aan de overgang van de regionale netwerken naar organiseren van trombosezorg op GHOR-niveau, maar er zou geen reden zijn om te twijfelen aan het voldoen door VGZ aan haar zorgplicht. Volgens de minister heeft VGZ mogelijke bezwaren opgevangen door het tijdig (laten) maken van goede operationele samenwerkingsafspraken met onderaannemers en ketenpartners.

IGJ, NZa en de minister zullen de ontwikkelingen in het gecontracteerde zorgaanbod eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg nauwgezet blijven volgen.

Klik hier voor de brief.