15 oktober 2015

Eerste Kamer stemt in met Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De wet moet er volgens de Minister voor zorgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet regelt daarvoor een aantal verplichtingen voor zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit van zorg. Zo moeten alle zorgaanbieders straks een systeem voor veilig incident melden hebben en wordt het verplicht om incidenten aan te tekenen in het patiëntendossier. Ook verplicht de wet zorgaanbieders tot het treffen van een andere regeling voor klachten en geschillen. Zorgaanbieders moeten zich in dat kader verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, die niet alleen een bindend oordeel geeft over klachten, maar ook een schadevergoeding kan toekennen van € 25.000.
 
Een aantal organisaties heeft al zorgen uitgesproken dat de vermenging van klachten en schadeclaims zal bijdragen aan een claimcultuur en defensief medisch handelen.
 
Het merendeel van de verplichtingen uit het kwaliteitsdeel van de wet is vanaf 1 januari  2016 direct van kracht. Een aantal onderdelen van de wet moeten in nadere regelgeving nog verder worden uitgewerkt.