12 november 2020

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

In dit geval ging de vraag over de situatie dat een bepaalde zorgprofessional mee gaat lopen in een specialistisch team in een ander ziekenhuis, waar hij opgeleid en getraind zal worden gedurende een bepaald aantal dagen. De begeleiding van deze ‘bezoekende’ zorgprofessional gebeurt niet altijd full time door alle leden van het team. De leverancier die deze training organiseerde, wilde een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de zorginstelling of het MSB waarbinnen het team werkte en vroeg zich af op welke wijze een ‘redelijke vergoeding’ moet worden bepaald. 
 
De Codecommissie stelt voorop dat deze redelijke vergoeding aan de ene kant wordt bepaald door de maximumtarieven die zijn genoemd in de toelichting bij artikel 13 GMH Code, en anderzijds door het aantal uren. Dat aantal moet redelijk en dus gerechtvaardigd zijn. Bij het soort diensten dat hier aan de orde is zal niet altijd vooraf kunnen worden vastgesteld (en in de overeenkomst vastgelegd) hoeveel tijd het specialistisch team (of de individuele leden ervan) redelijkerwijs voor de diensten in rekening kunnen brengen.  De Codecommissie stelt vervolgens vast dat beide partijen een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het aantal redelijk en verantwoord is. Omdat in dit soort gevallen de leverancier dat onmogelijk kan vaststellen en controleren ligt het op de weg van de betrokken zorgprofessionals de aan de diensten bestede tijd te verantwoorden. Daarbij dient aangesloten te worden bij de verplichtingen die medisch specialisten op dit moment reeds hebben in het kader van het verlenen van medisch specialistische zorg om alle diagnose en zorgactiviteiten zorgvuldig en correct vast te leggen.
 
De Codecommissie verwijst naar de ‘Gedragsregel Correct Declareren’ van de Federatie Medisch Specialisten. Van de zorgprofessionals van het team die betrokken zijn bij de dienstverlening mag worden verwacht dat zij op de in deze Gedragsregel vastgelegde wijze een tijdsadministratie bijhouden waarin zij aan het gedeclareerde aantal aan de diensten bestede uren verantwoorden op een wijze die het mogelijk maakt de gerechtvaardigdheid van het betaalde bedrag te controleren.
 
Klik hier voor het advies.