21 januari 2022

Hielprikscreening leidt tot gezondheidswinst


Uit een eerste evaluatie blijkt dat hielprikscreening een aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert. De winst lijkt op te wegen tegen de nadelen van screening zoals kans op fout-positief of fout-negatieve uitslagen.
 

Met de neonatale hielprikscreening worden in Nederland jaarlijks ongeveer 170.000 pasgeborenen onderzocht op 25 ernstige, maar behandelbare aandoeningen. Dit gebeurt door in de eerste week na de geboorte een paar druppels bloed op te vangen op een hielprikaart en te onderzoeken in het laboratorium. In 2020 werden ongeveer 180 kinderen met een zogeheten hielprikaandoening via neonatale screening opgespoord. Door tijdige behandeling kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling worden beperkt of voorkomen.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad criteria opgesteld voor de evaluatie van hielprikscreening. Inmiddels is een eerste evaluatie uitgevoerd voor 11 van de 25 aandoeningen. Uit het onderzoek blijkt dat voor de meeste van de 11 geëvalueerde aandoeningen geldt dat screening aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert. Voor de toekomstbestendigheid van het hielprikprogramma adviseert de Gezondheidsraad om alle aandoeningen periodiek te evalueren en zo nodig aanpassingen te doen. Daarvoor is nodig dat er meer gegevens worden verzameld en geregistreerd en dat er meer onderzoek wordt gedaan naar effecten van screening op de lange termijn.

Klik hier voor meer informatie.