25 oktober 2013

Minister VWS blijft positief over eerstelijnsdiagnostiek

In het kader van de behandeling van de begroting 2014 van VWS hebben kamerleden vragen mogen stellen – en dat ook en masse gedaan. Ruim 400 vragen zijn gesteld over allerlei aspecten van de zorg. Diagnostiek komt als zodanig niet veel aan de orde, maar in vraag 379 wel. Die vraag betrof de forse groei van de overige curatieve zorg.
Klik hier voor 'vragen TK met antwoorden begroting VWS 2014'.

De Minister antwoordt hierop dat het zogenoemde kader ‘overig curatief’ vanaf 2012 voornamelijk de huisartsenlaboratoria betrof. Ze schrijft: “Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweedelijn. De afgelopen jaren is het kader eerstelijnsdiagnostiek gegroeid doordat eerstelijnsdiagnostische centra (EDC’s) meer zorg zijn gaan leveren voor huisartsen, verloskundigen en in het kader van de ontwikkeling chronisch zieken. Eerstelijnsdiagnostische centra zijn mijns inziens cruciaal voor zinnige en zuinige zorg. Het beïnvloedt namelijk 60-70% van de medische besluitvorming. Ik heb mijn beleid rondom eerstelijnsdiagnostiek op 12 maart 2013 uiteengezet in een voorhangbrief. Daarin heb ik aangegeven dat per 2014 maximumtarieven worden ingevoerd voor EDC’s om een gelijk speelveld in de sector van te bevorderen. Daarnaast zet ik een onderzoek uit naar de effecten van adequate eerstelijnsdiagnostiek. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek kan een bekostigingssystematiek ontwikkeld worden die ondersteunend werkt voor deze sector. Dit zal ik in nauwe betrokkenheid doen met de NZa. Ik zal u in het tweede kwartaal van 2014 informeren over de resultaten van dit onderzoek.”
Dit sluit aan bij de berichten die wij van onder andere Chiel Bos hoorden op de ledenbijeenkomst.