27 mei 2013

Taalvereisten IVD professioneel gebruik

Met verwijzing naar het Convenant Veilig gebruik medische technologie in ziekenhuizen zijn er nu toch instellingen, die een Nederlands gebruiksaanwijzing eisen, dan wel een verklaring van VWS of IGZ vragen waaruit blijkt dat een uitzondering is toegestaan. Diagned heeft dit probleem voorgelegd aan IGZ en VWS en verzocht op efficiënte wijze helderheid te scheppen. Wij hopen u spoedig te kunnen berichten over de oplossing.

Sinds jaar en dag geldt voor IVD die bestemd zijn om te worden gebruikt door professionele gebruikers een uitzondering van de algemene verplichting dat gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse taal gesteld moeten worden. Bij de totstandkoming van het IVD-Besluit heeft Diagned hier destijds zwaar op ingezet en ook in het kader van de nieuwe wetgeving is in de richting van VWS benadrukt dat de uitzondering, die nu is vastgelegd in art. 6 lid 2 van het IVD-Besluit, in stand moet blijven.

Dwars door deze ontwikkeling heen speelt nu in het veld een discussie naar aanleiding van het Convenant Veilig gebruik medische technologie in ziekenhuizen (klik hier), dat is afgesloten tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra en Revalidatie Nederland. In 3.7 van de begeleidende tekst bij dit Convenant wordt vermeld dat de “gebruiksaanwijzing [..] volgens wettelijke verplichting in de Nederlandse taal is en  daarnaast op verzoek in een andere gangbare taal kan zijn. er zijn voorbeelden beken van instellingen die op grond van deze bepalingen eisen dat de fabrikant van een IVD voor professioneel gebruik hetzij een Nederlandstalige handleiding levert, hetzij een officiële uitzondering bij VWS/IGZ aanvraagt en overlegt.

Wij hebben dit probleem inmiddels voorgelegd aan IGZ en VWS met het verzoek om in een algemene verklaring te wijzen op de wettelijke uitzondering voor IVD bestemd voor professionele gebruikers. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dat weten. Mochten u hier zelf vragen of opmerking voer hebben, kunt u dit laten weten via het secretariaat.