17 december 2015

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Vermeldenswaardig is dat in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en separaat hoofdstuk is opgenomen over de veilige toepassing van medische technologie. Zorgaanbieders dienen zorg te dragen voor een veilige toepassing van medische technologie bij de zorgverlening in overeenstemming met de op zorgverleners rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard. Met betrekking tot het toepassen van medische technologie moeten taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen voor degenen die daarbij betrokken zijn schriftelijk worden vastgelegd. Zo nodig kan de minister in een ministeriële regeling nadere eisen stellen aan bepaalde categorieën van zorgaanbieders indien dat noodzakelijk is om de veilige toepassing van medische technologie te waarborgen.

Klik hier voor de tekst van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Klik hier voor het Uitvoeringsbesluit WKKGZ.