17 december 2015

Wetsvoorstel gunstbetoon medische hulpmiddelen ingediend bij Tweede Kamer

In aanvulling op de zelfregulering van de GMH zou zo ook IGZ kunnen optreden tegen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals die de regels overtreden. Het voorstel tot wijziging van de Wet op de medische hulpmiddelen i.v.m. de invoering van wettelijke bepalingen voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen, dat op 29 oktober jl. bij de Tweede Kamer is ingediend, geeft hier invulling aan.

Voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel heeft de GMH overleg gehad met VWS over de inhoud van het wetsvoorstel. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat het wettelijk kader en de normen van de zelfregulering overeenkomen. Het wetsvoorstel voldoet hier slechts ten dele aan. Omdat de minister er voor heeft gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opzet en terminologie van de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet, constateert de GMH een aantal knelpunten. Deze zijn onder meer gelegen in definities van ’bijeenkomst’ en ‘manifestatie’, maar ook in het feit dat het wetsvoorstel uitgaat van verbod op gunstbetoon, waarvan slechts in vier gevallen kan worden afgeweken. Sponsoring wordt daarbij niet expliciet genoemd, terwijl dit onder de gedragscode onder voorwaarden is toegestaan. 

Parallel aan het wetgevingstraject zal in de komende maanden worden gewerkt aan het opstellen van Beleidsregels gunstbetoon medische hulpmiddelen. De bedoeling is dat in deze beleidsregels een nadere invulling zal worden gegeven aan de zeer algemene bepalingen met betrekking tot gunstbetoon in het wetsvoorstel. De GMH zal de voorstellen voor de inhoud van de beleidsregels samen met VWS en IGZ formuleren. Daarmee is de GMH er uiteraard veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de normen uit de gedragscode zoveel mogelijk één op één worden overgenomen in de beleidsregels, en om de geconstateerde knelpunten in de beleidsregels weg te nemen respectievelijk op te helderen. U zult begrijpen dat deze ontwikkeling voor de GMH zeer belangrijk is en dat hier ook de komende periode veel aandacht aan besteed zal worden door het GMH bestuur. Diagned is hier actief bij betrokken.

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel en klik hier voor de memorie van toelichting.